Geniş Dua Kartı-Ey Kalpleri Çeviren Allahım...

Elhamdülillahi rabbil-alemin. Vessalatü vessamu alaresulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain. Ey kalpleri çeviren Allahım, beni ve kalbimi dinin üzerinde sabit kıl. Senin rızana uygun şekilde yaşamayı nasib et. Bizleri biran bile nefsimizle baş başa bırakma.Nefsimizin emrinde gezenlerden eyleme.Ya rabbel-alemin, hakkımızda hayırlı olanı nasib et. İşlerimizi kolaylaştır.Önümüzdeki engelleri kaldır. Bizleri senin rızana uygun işlerde istihdam et. İslam dininin yücelmesinde, insanlığın maddeten ve manen bizleri istihdam eyle. Bütün bunlara bizleri muvaffak kıl.Allahım. Ya rabbi bilmediklerimizi bize bildir. Bildiklerimizle yaşamayı nasib et. Faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden sana sığınırız. Sen bizleri koru Allahım. İlahi;beni,ana babamı, ailemi,evlatlarımı ve iman edenleri cehennem azabından ve dünyadaki kötülüklerden koru.Allahım , bizi Müslüman olarak vefat ettir ve cennette Salihlerde beraber eyle.İmanımızı yok etmeye çalışan şeytana fırsat verme. Şeytana karşı mağlup eyleme. Allahım, günahlara karşı,musibetlere karşı bizlere sabır ver, direnme gücü ver.İbadetleri terk etmeyen,ibadetlere sabırla devam eden kullarından eyle. Bizlere ibadetleri ihsan sırrıyla yapmayı nasib et. İbadetleri bize sevdir Allahım.Ya rabbi . Bizleri iman ve kur’an hizmetlerinden ayırma. Bizleri her zaman senin övdüğün cemaatinle eyle. Kur’an hizmetindeki büyüklerimizi başımızdan eksik etme. Onlara uzun ömür ver. Kur’an hizmetinde bulunan insanlar arasındaki muhabbeti artır. Onların arasına fitne sokma. Onları her türlü fitne ve kötülüklere karşı koru. Onlara hizmet etme aşkı ver. Onlara hizmetle dolu uzun ömür ver. Ecelleri geldiğinde onları şehit olarak yanına al Allahım.Dini için, vatanı ve millet için samimi olarak hizmet edenler üzerinde kurulan tuzakları boz Allahım. Ya rabbi onların önündeki engelleri kaldır, işlerini kolaylaştır.


 Allahım geçmiş ümmetlere merhamet ettiğin gibi bizlerede merhamet et, günahlarımızı bağışla,helak ettiğin milletler gibi bizleride helak etme. Ya rabbi bizlere kaldıramayacağımız yük yükleme. Kaldıramayacağımız yüklerle imtihan etme. İmtihanı kazananlardan eyle. Bizleri başıboş bırakma. Bizlere adaletinle değil rahmetinle muamele et. Bizleri insi ve cinni şeylerin şerrinden koru. Günahlarımızı bağışla. Bizlere ibadet neşesi ver. İçimizi dışımız gibi, dışımızı içimiz gibi eyle. Bizleri söz ve fiil bütünlüğüne muvaffak kıl. Bilerek veya bilmeyerek hata ettiysek bizleri hesaba çekme. Yaptıklarımızdan ötürü yüzümüzü ak et. Bizim Efendimiz(sav) utandırma. Onu ümmetinin yaptıklarıyla sevindir. Dünyada çok çekti ahirette güldür Allahım. Onun şefaatinden bizleri mahrum etme. Ya Rabbi, idarecilerimize basiret ver. Onları adaletten ayırma. Onlara senin rızan istikametinden ayırma. Allahım acizliklten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten akli bedeni gücünü kaybedecek kadar çok yaşlanmaktan, katı kalplilikten, gaflete düşmekten, yoksulluktan, zelil ve miskin olmaktan, sana sığınırız. Fakirlikten, kafir olmaktan yalancılıktan, sapıklıktan, hakikate karşı gelmekten, münafıklıktan, sağırlıktan, dilsizlikten, hastalıklardan, deccalin fitnelerinden, kötü ölümden sana sığınırız. Sen bizleri koru ya Rabbi. Ya Rabbi, kendisiyle dua edildiği zaman kabul ettiğin, kendisiyle istendiği zaman verdiğin, kendisiyle merhamet dilendiği zaman merhamet ettiğin, senin indinde kıymetli olanlar hürmetine dualarımızı geri çevirme. Ahrette bizleri Peygamberimizle beraber haşret. Bütün insanlara hidayet et. AMİN


NOT:Word dosyası aşağıdadır.İndirebilirsiniz.

Hash (Hesaba dayalı adresleme) ve Hashing nedir ?(java)

Hashing (Hesaba Dayalı Adresleme)?
Bilgiye tekrardan erişmek için iki genel teknik vardır: Sıralı erişim ve Doğrudan erişim.Sıralı erişime örnek teyp kasetleri verilebilirken doğrudan erişime müzik Cd leri verilebilir.Örneğin 100 tane ismi tutan bir listemiz olduğunu düşünelim. Bu liste içinde bir isim arayacak olursak listenin başından sonuna kadar bu ismi aramamız gerekecek. Eğer aradığımız elemanı bulursak arama sonlandırılacak aksi halde arama başarısız olacaktır. Bu işlem sıralı erişim olarak adlandırılmaktadır. Bu tür bir aramada en kötü durum liste boyutunun n olduğu bir durum için O(n) arama zamanı olacaktır. Eğer liste sıralı bir liste olsaydı, ikili arama kullanacaktık ve arama zamanı O(log n) olacaktı.
Anahtar karşılaştırmalı bir aramada, n elemanlı bir liste için aramanın ”log n” den daha az karşılaştırma sonucu tamamlanması mümkün değildir. Sıralı ve ikili arama metotları anahtar karşılaştırma tekniğini kullanırlar. Verilen elamanı doğrudan ve daha hızlı konumlayabilmek için verileri düzenleyebileceğimiz başka teknikler geliştirebiliriz.
Elimizde 1000 öğrencinin kayıtları var diyelim, her birine 0 ile 999 arasında indis numaraları verilmiş olsun bu durumda herhangi bir kaydı bulmak için sıralı veya ikili arama tekniklerini kullanmayı düşünmeyiz. Kayıtlarımızı basitçe 1000 boyutlu bir diziye kaydedeceğiz. Şekil 15.1 de gösterildiği gibi k elemanı için k. indis numarasının atanması ile oluşan dizi basit bir başvuru çizelgesidir (Table lookup). Tabloyu kayit[1000] olarak isimlendirdik. Bu bir kayıt dizisidir. Her bir kayıt öğrenci kayıt numarası, isim v.b. şeklinde alanlar içermektedir. Öğrenci numarası anahtar olarak seçilmiştir ve aynı zamanda kayit dizisi için indis görevi de görmektedir. Örneğin kayit[659] ile Ahmet ERCAN kaydına doğrudan erişebiliriz.
Kayıt Numarası
Öğrenci İsmi
Diğer Detaylar…
000
Zeynep UĞUR

001
Ali TÜRK


kayit[659]
 
002
Hakan MERT

003
Deniz KELEK


659
Ahmet ERCAN

660
Ramazan DURAN


998
Gülcan TEMİZGİL

999
Alparslan Bilge DÜRÜST

Şekil 15.1:Başvuru Çizelgesi (Table Lookup)
Başvuru çizelgesi ve arama işleminin temel amacı verilere yeniden erişimi sağlamaktır. Hem başvuru çizelgeleri hem de arama algoritmaları bir grup anahtardan liste veya dizinin belli bir yerini bulan işlevler (fonksiyonlar) sunar. Fonksiyonlar bir grup anahtardan hesaplanan belli yerlere birebir ilişki kurar. Her bir kayıt için bir anahtar olduğunu düşünürsek, bu anahtar için sadece bir kayıt bulunabilir. Bu tür başvuru çizelgelerinde herhangi bir kayda ulaşmak için  gereken süre O(1) dir ve sabittir. Yani erişim süresi tablo boyutundan bağımsızdır. Bu yüzden başvuru çizelgesi herhangi bir arama algoritmasından daha verimlidir.
Veri ekleme ve yer belirleme işlemlerini sabit bir zaman dilimi içinde yapabilmek için bu işlemlerin herhangi bir arama işlemi yapmadan gerçekleşmesi gerekir. Yani verilen bir x elemanı için, x in kaydedileceği dizi veya liste yerini doğrudan x in kendisini kullanarak belirlememiz gerekmektedir.
Eğer kayıt anahtarları sayısal bir değer ise bunlar dizinin indisleri olarak kullanılabilir. Öğrenci örneğini düşünürsek birbirinden farklı olan kayıt numaraları buna örnek olabilir. Burada eğer 5 haneli bir sayı kullanacak olsaydık, 100000 elemanlı bir dizimizin olması gerekirdi. Böylece çok büyük bir alan israfı yapmış olurduk.
Öğrenci kayıt tablosunu göz önüne alırsak;
Her bir öğrenci için sadece bir kayıt bulunmaktadır. Dolaysıyla 1000 elemanlı bir dizi bize yeterli olacaktır. Bu dizi 0-999 arasında sayısal değerlerle indislenmiştir. Öğrenci kayıt numarasının son 3 hanesi öğrenci kaydının dizideki yerini bulmak için indis olarak kullanılmıştır.74361 ve 75961 birbirlerine çok benziyor gibi gözükse de kayıt tablosunda çok farklıdırlar (361-961). Çünkü kayıt numaralarının son 3 hanesi kullanılmıştır.
Hash tablosu ;herhangi bir elemanın indis bilgisine gereksinim duymadan elamana doğrudan ulaşmayı sağlayan kayıtlar dizisidir. Bu elemanın anahtarından indis bilgisini hesaplayan bir hash fonksiyonu tarafından gerçekleştirilir.   “hash” kelimesi elemanların herhangi bir sıralama olmadan karıştırılmış olduğunu gösterir. Bir kayıt bir veya birden fazla alanı barındıran birleşik bir veri yapısıdır. Her bir alan kendi tipi ve adı vardır.COBOL gibi bazı programlama dillerinde kayıtlar standart tiplerdedir. JAVA da ise kayıtlar bir nesne olabilir.
Bu bölümde java.util paketinde bulunanlar gibi  , farklı tipte hash tablolarını açıklamaktadır.
Hash tabloları?
Anahtarları değiştirerek yada eşleştirme yaparak tablo indislerine dönüştüren fonksiyona hash fonksiyonları denir. Eğer h bir hash fonksiyonu , k bir anahtar ise h(k) ye k nin hashi denir ve anahtarı k olan kadın tablo indisidir.Yani k anahtarlı kayıt h(k) ye kaydedilir. Öğrenci örneğimizde h(k)=key%1000 dir. h fonksiyonunun ürettiği tüm değerler tablodaki tüm indisleri kapsar. Örneğin x%1000 fonksiyonu x in değerine göre 0 ile 999 arasında tamsayılar üretir. Hash tablosunun üretilmesi işlemine hashing denir.
Genelde hash fonksiyonu tarafından tanımlanan değişiklikler çoktan-teke eşleşmiş olabilmektedir.Yani  fonksiyon çıktısı birbirine eşit olan birden fazla x , y, z anahtarları olabilir h(x)=h(y)=h(z).  Başka bir ifadeyle iki yada daha fazla kayıt anahtarı aynı dizi indisi ile eşleşebilir. Bu  durum çakışma (collision) olarak adlandırılır.  Bu tür çakışmalarla başa çıkmak için geliştirilmiş birkaç yaklaşım sonraki bölümlerde incelenecektir.
İyi bir hash fonksiyonunun karakteristikleri:
§  İyi bir hash fonksiyonu çakışmalardan uzak olmalıdır. Gerçek hayatta eğer seçilen anahtarlar hakkında bir bilgimiz yok ise çakışmaların olmayacağı garantisini veremeyiz. Ancak bazı uygulamalarda anahtarlar hakkında bazı önbilgilere sahip oluruz ve bu anahtarları çakışmaları engellemek için kullanırız.
§  İyi bir hash fonksiyonu  dizi indislerini eşit bir şekilde dağıtmalıdır. Yani hash fonksiyonunun ürettiği değerler eşit oranda dağıtık olmalıdır.  Eşit anahtar numaraları aynı dizi posizyonuna eşleştirilmelidir.

§  İyi bir hash fonksiyonu kolaylıkla hesaplanmalıdır. Bu hash fonksiyonunun gerçekleştirme zamanının O(1) olması gerektiğini göstermektedir.

İki satır kod ile web sayfanıza veya bloğunuza Türk bayrağı ekleyin

Ben Türküm demenin ırkçılık olduğu fakat ben kürdüm , gürcüyüm v.s. demenin bir erdem sayıldığı bu günlerde kadim Türk milletinin anadolu temsilcilerinin simgesi şehit kanları ile bezenmiş bayrağımızı sitenize veya bloğunuza eklemek isterseniz.Aşağıdaki adımları izleyerek bunu yapabilirsiniz.

 1. Öncelikle aşağıdaki kodu body etiketi arasına yapıştırın.

 2. <img class="bayrak" src="http://www.yds-kelimeleri.com/xmlci/bayrak-2.gif" />
  
 3. Sonra aşağıdaki css kodlarını sayfanızın css kodlarının içine yapıştırın

 4. .bayrak{
    position: absolute;
    top:0px;
    left: 0px;
    z-index: 1000;
    width: 80px;
    height: 80px;
  }
  
 5. css kodundaki top üst kısmın koordinatı left sol kısmın koordinatıdır.Bunları değiştirerek bayrağın yerini değiştirebilirsiniz.Bu şekilde uygularsanız bayrak sol üst köşede çıkar.

 6. Ben Türküm ve Türk olmadıklarını söyleyen diğerlerine de saygı duyuyorum.Ama onlarında benim devletimin ve milletimin ismine saygı duymalarını bekliyorum.

LG cep telefonlarının gizli ayarlama kodları

LG cep telefonlarının gizli ayarlama kodları Lg cep telefonunuz varsa aşağıdaki kodları uygulayarak cep telefonunuzun bazı ayarlarına ulaşabilirsiniz.

 1. *#06#->Cep telefonunuzun IMEI numarasını gösterir.

 2. 2945*#01*#->LG gizli menüsünü gösterir.

 3. 2945#*#->Test modunu açar.

 4. *8375#->Mobil yazılım versiyonunu göstermek için kullanılır.

 5. *#07#->SW veIMEI (LG 510) numaralarını göstermek için kullanılır.

 6. 2945#*70001#->(LG 7020, 7010) için Sim kilidi menüsünü açar.

 7. 2947#*->LG 500, 600)için Sim kilidi menüsünü açar.

 8. 2945#*5101#->(LG 510W, 5200) için Sim kilidi menüsünü açar.

 9. 1945#*5101#->(LG B1200) için Sim kilidi menüsünü açar.

 10. 637664#*#->LG 8330 için test modunu açar.

 11. 49857465454#->LG 8180 V10a için test modunu açar.

 12. 492662464663#->LG 8180 V11a için test modunu açar.

 13. 47328545454#->LG 8130-8138 için test modunu açar.

 14. 277634#*#->LG 8110-8120 için test modunu açar.

 15. *8375#->LG B1200) için işletim sistemi versiyonunu gösterir.

 16. ##2342->Gelişmiş seçenekler için fabrika ayarlarına geri döndürür.

 17. ##786->Mobil bellek ve Çalışma süresini fabrika ayarlarına döndürür.

 18. ##889->TTY ı aktif eder.

 19. *6861 #->Hata denetim kodunu tekrar sayar.


NOT:Bu kodlar tarafımdan uygulanmamıştır, uygulamadan önce telefonunuzun yedeğini almanız tavsiye ederim.Umarım işinize yarar.

Tam sürüm silinen dosyaları kurtarma programı indir (ücretsiz veri kurtarma programı)?

Tam sürüm silinen dosyaları kurtarma programı indir (ücretsiz veri kurtarma programı)?Easeus Data Recovery Wizard Professional programı formatlama, silinme, sistem çökmesi,virüs saldırısı veya başka sebepler sonucunda silinen her türlü dosyanın geri getirilmesi kurtarılması işi için kullanılan tam sürüm bir programdır.Programı kullanmak oldukça basit ve tüm dosya türlerindeki belgelerinizi (yazı, resim, video) kurtarabilirsiniz.Bazen yanlışlıkla yada virüs saldırıları sonucu dosyalarımız silinir.İşte bu durumda bu program belgelerinizi kurtarmak için size iyi bir seçenek sunuyor.Bedava sürümünde 1GB veri kurtarma imkanı tanıyor. İstersenizde tam sürümünü indirip sınırsız kullanabilirsiniz.

Windows 8 de silme işlemi sizden onaylama istemeden gerçekleşiyor.(Resimli Anlatım)

Windows 8 yeni kurduysanız ve varsayılan ayarları değiştirmediyseniz.Herhangi bir dosyayı sil dediğinizde windows 8 sizden silme onayı istemeyecektir.Bu durum bazen sizi sıkıntıya sokup fazladan enerji harcamanıza ve can sıkıntısına sebep olabilir.İşte bu durumu düzeltip silme işlemlerinde onay kutusunun gösterilmesi için aşağıdaki ayarı yapmalısınız.
 1. windows tuşu+D kısayolu ile masaüstünü açın

 2. Geridönüşüm Kutusuna sağ tıklayıp-Özelliklerine girin

 3. Silme onay iletişim kutusunu göster kısmını işaretleyin ve onaylayın.Artık silme işlemleriniz sizin onayınıza tabi.Kolay gelsin.

Windows 8 de silme işlemi sizden onaylama istemeden gerçekleşiyor.(Resimli Anlatım)

MySql/php bir sorguda birden fazla tablonun kayıtlarını silme işlemi

Mysql/php bir sorguda birden fazla tablonun kayıtlarını silme işlemiMysql veya Sql kullanarak tablolardan kayıt silme işlemi hemen herkes tarafından bilinse de.Bir şarta bağlı olarak birden fazla tablodan aynı anda veri silmek çoğumuz için zordur.Bir birine bağlı birden fazla tablodan bir şart için kayıt silme kodu aşağıdaki gibidir.
    DELETE x.* ,y.*
    FROM 
      isimler as x,yerler as y
    WHERE 
      x.id=y.id AND x.id= 5

NOT:Burada dikkat edilmesi gereken husus bu tablolardan bilginin silinmesi için WHERE cümlesinde verilen şartlar sağlanmalıdır.Örneğin yukarıdaki sorguda tablolardan birinde verilen id ye uygun kayıt yoksa sorgu hiç işlemez.

Fare işaretçisini (kursor) renklendirme (sarı,kırmızı yuvarlak) mouse highlighter

Ekranda herhangi bişey anlatıyorsanız , yada bir ders videosu çekiyorsanız.Farenin nerede olduğu kullanıcının direkt olarak ilgisini çekmeli.Bunun için geliştirilmiş çok basit ve kullanışlı bir program tavsiye edeceğim.Bu programla farenizi istediğiniz renkte kullanabilirsiniz.Ayrıca işaretçiyi ister yuvarlak isterseniz de dikdörtgen olarak ayarlayabilirsiniz.
Buradan indirebilirsiniz.
Fare işaretçisini renklendirme (sarı,kırmızı yuvarlak) mouse highlighter

CSS3 ile yazıya gölge efekti verme işlemi (text-shadow özelliği)

Css web sayfası yapanların vazgeçilmez yardımcısı.İki satır kod ile bir sürü işlem yapabiliriz.İşte yazıya gölge verme özelliği de CSS3 ile gelen ve çoğu sitede kullanılan yeni bir özellik.
Yazıya gölge verme özelliğini kullamak için herhangi bir css seçicisine text-shadow tanımlamasını yapmanız gerekir. Tanımlama aşağıdaki gibi yapılır.
CSS ile yazıya gölge verme işlemi (text-shadow özelliği)

text-shadow özelliği html etiketlerinden herhangi bir yazı etiketine gölge vermek için kullanılır.4 adet parametresi vardır.Bunlardan ilki yatay olarak yani x ekseninde kaç piksel gölge verileceğini,ikincisi dikey olarak kaç piksel gölge verileceğini,üçüncü olanı bulanıklık değerini , sondaki ise gölge rengini belirtir.
Örnekler:

Vintage / Retro yazı efekti


CSS3:Vintage / Retro yazı efekti
CSS kodu:
    text-shadow: 5px 5px 0px #eee, 7px 7px 0px #707070;

Neon yazı efekti


CSS3:Neon yazı efekti
CSS kodu:
    text-shadow: 0 0 10px #fff, 0 0 20px #fff, 0 0 30px #fff, 
0 0 40px #ff00de, 0 0 70px #ff00de, 0 0 80px #ff00de, 0 0 100px #ff00de, 
0 0 150px #ff00de;

İnset yazı efekti


CSS3:İnset yazı efekti
CSS kodu:
    text-shadow: 0px 2px 3px #666;

Anaglyphic yazı efekti


CSS3:Anaglyphic yazı efekti
CSS kodu:
    text-shadow: 8px 8px 0 rgba(255,0,180,0.5);

Ateş yazı efekti


CSS3:Ateş yazı efekti
CSS kodu:
    text-shadow: 0 0 20px #fefcc9, 10px -10px 30px #feec85,
 -20px -20px 40px #ffae34, 20px -40px 50px #ec760c, 
-20px -60px 60px #cd4606, 0 -80px 70px #973716, 10px -90px 80px #451b0e;

Umarım faydalı olur...
Yazının orjinali

Php ile otomatik tablo yapımı-üretimi scripti

Php ile otomatik tablo yapımı-üretimi scriptiPhp ile kodlama yaparken ihtiyaca binaen otomatik olarak tablo yapımı-üretimi fonksiyonu yazdım.Şu şekilde çalışıyor.
 1. Öncelikle td fonksiyonumuzla istediğimiz kadar hücre oluşturuyoruz.

 2. Sonra bu hücreleri tr fonksiyonumuzla istediğimiz kadar satır oluşturuyoruz.

 3. En son olarak da table fonksiyonumuzla tablomuzu tamamlıyoruz.

 4. Eğer isterseniz her bir etikete title veya id de verebilirsiniz.

 ÖRNEK:
TabloSatırhücre
Şeklindeki bir tablo için aşağıdaki tanımlama yapılmalıdır.Görüldüğü gibi 3 td fonksiyonu ve birer td ve table fonksiyonu kullanılmış oldu.
  
  $str='Tablo';
  $str=td($str);
  $str.=td('Satır');
  $str.=td('hücre');
  $str=tr($str);
  $str=table($str);
  echo $str;

İşte fonksiyonlarımız.Kolay gelsin .Umarım işinize yarar.
function td($str,$id='',$class=''){
  $rt='<td';
  if($class!='')$rt.='class="'.$class.'"';
  if($id!='') $rt.=' id="'.$id.'"';
  $rt.='>'.$str.'</td>';
  return $rt;
}
function tr($str,$id='',$class=''){
  $rt='<tr';
  if($class!='')$rt.='class="'.$class.'"';
  if($id!='') $rt.=' id="'.$id.'"';
  $rt.='>'.$str.'</tr>';
  return $rt;
}
function table($str,$id='',$class=''){
  $rt='<table';
  if($class!='')$rt.='class="'.$class.'"';
  if($id!='') $rt.=' id="'.$id.'"';
  $rt.='>'.$str.'</table>';
  return $rt;
}

En çok kullanılan web sitesi zemin/arkaplan rengleri (background-color) kodları!!!

Son zamanlarda en çok kullanılan web sayfası arkaplan renglerini (background-color) toparladık.Umarım işinize yarar.

Shiny Silver

[#EEEEEE]

Reddit White

[#FFFFFF]

Magnolia Mag.Nolia

[#F9F7ED]

Interactive Action Yellow

[#FFFF88]

Qoop Mint

[#CDEBSB]

Gmail Blue

[#C3D9FF]

Shadows Grey

[#36393D]

Mozilla Red

[#FF1A00]

Rollyo Red

[#ECC0000]

Rss Orange

[#FF7100]

Techcrunch Green

[#008C00]

Newsvine Green

[#006E2E]

Fluck Blue

[#4096EE]

Flickr Blue

[#FF0084]

Ruby on Rail Red

[#B02B2C]

Etsy Vermillion

[#D15600]

43 Things Gold

[#C79810]

writely Olive

[#73880A]

Bascamp Green

[#6BBA70]

Mozilla Blue

[#3F4C6B]

Digg Blue

[#356AA0]

Last.fm Crimson

[#D01F3C]

En çok satılan dokunmatik-akıllı telefon fiyatları (Hepsiburada:23/2/2013)

En çok satılan dokunmatik-akıllı telefon fiyatları (Hepsiburada:23/2/2013)Bugün sizlerle Türkiye'nin en büyük online alış-veriş sitesi olan hepsiburada.com verilerine göre en çok satılan akıllı telefon modellerini ve fiyatlarını paylaşmak istedim.Umarım bir fikir oluşturur.


S.No Resim Telefon Fiyat
1. Samsung i9300 Galaxy S III ( 1.4 Quad - Core İşlemci 16 GB ) Samsung i9300 Galaxy S III ( 1.4 Quad - Core İşlemci 16 GB ) 1.211,01 TL+KDV
2. Samsung i8190 Galaxy S III Mini Samsung i8190 Galaxy S III Mini 812,71 TL+KDV
3. Samsung Galaxy Ace S5830i ( 2 GB Hafıza Kartı Hediye ) Samsung Galaxy Ace S5830i ( 2 GB Hafıza Kartı Hediye ) 482,20 TL+KDV
4. Motorola RAZR XT910 Motorola RAZR XT910 761,86 TL+KDV
5. Apple iPhone 5 16 GB ( Siyah ) Apple iPhone 5 16 GB ( Siyah ) 1.694,06 TL+KDV
6. Samsung Note II N7100 Samsung Note II N7100 1.516,10 TL+KDV
7. Motorola Atrix ( Docking Station Hediye ) Motorola Atrix ( Docking Station Hediye ) 508,39 TL+KDV
8. HTC Wildfire S HTC Wildfire S 363,55 TL+KDV
9. Apple iPhone 5 16 GB ( Beyaz ) Apple iPhone 5 16 GB ( Beyaz ) 1.694,06 TL+KDV
10. Sony Xperia U 4 GB Sony Xperia U 4 GB 507,62 TL+KDV

Facebook klavye kısayolları (Firefox&Chrome)

Facebook klavye kısayolları (Firefox&Chrome)


Facebook kullanırken hız sizin için önemli ise klavye kısayolları size çare olabilir.Aşağıdaki klavye kısayollarını kullanarak facebook tecrübelerinizi daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz.

Facebook FireFox Chrome
Anasayfa Shift+Alt+1 Alt+1
Zaman Tuneli/Profilim Shift+Alt+2 Alt+2
Arkadaşlar Shift+Alt+3 Alt+3
Mesajlar Shift+Alt+4 Alt+4
Bildirimler Shift+Alt+5 Alt+5
Genel Hesap Seçenekleri Shift+Alt+6 Alt+6
Gizlilik Seçenekleri Shift+Alt+7 Alt+7
Facebook'un Facebook Sayfası   Shift+Alt+8 Alt+8
Facebook Koşulları ve İlkeleri Shift+Alt+9 Alt+9
Yardım Merkezi Shift+Alt+0 Alt+0
Yeni Mesaj Shift+Alt+m Alt+m
Facebookta Ara Shift+Alt+? Alt+?

YDS sınavına yönelik kelime ezberleme çalışması yapmak için yararlı bir site

YDS sınavının yaklaştığı şu günlerde kelime ezberleme işi oldukça önem kazandı.Bu iş benimde yıllardır başaramadığım ve üzerinde kafa yorduğum bir iş.Yıllarca kelime ezberlemek için çok çeşitli yollar denedim.En çok zorlandığım konu çalıştığım kelimeleri unutmak veya onları yazdığım kağıtları kaybetmekti.Bu problemi çözmek için bir site yaptım.Bu site sayesinde...
 1. Kendi kelimelerinizi gün gün kaydedebilir

 2. Bu kelimelerle egzersizler yapabilir

 3. İstatistiklerinizi görebilir

 4. Öğrendiğiniz ve Zayıf olduğunuz kelimeleri görebilirsiniz

 5. KPDS Sıfatlar,KPDS Phrasal Verbler gibi listelerden çalışabilirsiniz.

Kelime Ezberleme Sitesi
YDS sınavına yönelik kelime ezberleme çalışması yapmak için yararlı bir site

Blogger,Wordpress ve diğer blog yayın başlıklarınızı otomatik olarak kalıcı bağlantı (permalink) tipine dönüştürün

Eğer Blogger,Wordpress veya başka bir platformda blog yayını yapıyorsanız, kalıcı link (bağlantı) üretmede zorlanabilirsiniz.Bende kalıcı bağlantı yapmakta zorlanmaya başladım ve yayın başlığını Türkçe karakterlerden ayıklayan,tümünü küçük harf yapan ve kelime aralarına tire koyan bir script geliştirdim.İsterseniz sizde aşağıdaki kutucuğa başlık metninizi yazıp linki oluştur derseniz kalıcı bağlantınızı zahmetsiz bir şekilde elde edebilirsiniz.
Yayın Başlığı Linki Oluştur

Örnek:
Blogger,Wordpress ve diğer blog yayın başlıklarınızı otomatik olarak kalıcı bağlantı tipine dönüştürün

Online Link Üreteci:Kopyala/Yapıştır ile web sayfanıza veya bloğunuza html link verme artık çok kolay

Daha önceki yazımda html yazıya nasıl link verilebileceğini kodlama ile anlatmıştım.Ancak gelen geri dönüşlerden anladım ki kimi ziyaretçilerimiz bu kodlama işinden pek de hoşlanmıyor.Ben de bunun üzerine bu işi otomatik olarak yapan bir script yazdım.Yapmanız gereken tek şey aşağıdaki formun link yazısı (gözüken kısım) ve site adresi (linke tıklanınca hangi siteye gideceği) kısımlarını doldurmak ve linki oluştur kısmına basmanızdır.Sonuç kodu aşağıda çıkacaktır.Bu kodu istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.Umarım yararlı olur....
Link Yazısı Link Yapılacak Site Adresi Linki Oluştur
Örnek :
Kopyala/Yapıştır ile web sayfanıza veya bloğunuza html link verme artık çok kolay

Css ile blogger navbar ve footer kısmını kaldırmak/gizlemek

Blogger tabanlı bir blog yazarısınız ve sayfanızın üst kısmındaki navbar ve alt kısmındaki footer kısmını css ile kaldırmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip ederek bunu kolaylıkla yapabilirsiniz.

 1. Öncelikle Blogger anasayfanızdan istediğiniz bloğu seçin ve şablon kısmına gelin.

 2. Css ile blogger navbar ve footer kısmını kaldırmak/gizlemek
 3. Şimdi gelişmiş kısmından css ekle seçeneğini seçiyoruz.Ve aşağıdaki css kodunu buraya yapıştırıp sağ-üst kısımdaki bloğa uygula kısmından işlemi tamamlayın.

 4. Css ile blogger navbar ve footer kısmını kaldırmak/gizlemek
 5. Css Kodu

 6. #navbar{
    position:absolute;
    top:-100px;
  }
  footer{
    display: none;
  }
  
 7. Buradaki #navbar:navigasyon çubuğunu,footer:altbilgi çubuğunu etkiler.Umarım işinize yarar....

Facebook arkadaşalarınıza istek gönderirken tümünü seç kodu

Facebook kullanırken karşılaştığımız en büyük zorluklardan birisi herhangi bir sayfayı arkadaşlarımıza önermek istediğimiz zaman her bir arkadaşı tek tek seçmek zorunda kalmamız.İşte aşağıdaki adımları takip ederseniz bu dertten kurtulabilirsiniz...
 1. Öncelikle önermek istediğiniz sayfayı açın ve arkadaşlarını davet et kısmına tıklayın.

 2. Varsayılan olarak en son iletişime geçtiğiniz arkadaşlarınız seçilidir. Burayı tüm arkadaşlarımda ara şeklinde değiştirin.

 3. Aşağıdaki kodu kopyalayıp tarayıcınızın adres çubuğuna yapıştırın ve onaylayın arkadaşlarınızın bir kısmı seçilmiş olacaktır.İsteği gönderin ve bu işlemi bir kaç kez tekrarladığınızda tüm arkadaşlarınızı sayfanız dan haberdar etmiş olacaksınız.

javascript:elms=document.getElementsByName("checkableitems[]");
for (i=0;i<elms.length;i++){
if (elms[i].type="checkbox" )elms[i].click()
};
Not:Eğer Chrome veya benzer bir tarayıcı kullanıyorsanız;Tarayıcınız kodun başındaki javascript:kısmını otomatik olarak silecektir.Bu durumda siz kodu onaylamadan önce en başa javascript: kısmını elinizle yazıp sonra onaylayın.Göreceksiniz kod çalışacaktır.
Facebook arkadaşalarınıza istek gönderirken tümünü seç kodu

Dokumatik ekranlı giyisiler sadece birkaç yıl uzağımızda

Artık çoğumuz akıllı telefonlarımızı en yakınımızda tutmak zorunluluğu hissediyoruz.Peki teknoloji kollarımız kadar uzakta olsaydı, yada kolumuzda?Kumaşın dokunmatik ekran kabiliyeti kazandığını hayal edin, daha açığı

"giyilebilir" teknolojiyi

.

Under Armour

firması bu teknoloji üzerinde çalışıyor , ama henüz hazır değil.Biraz daha beklememiz gerekiyor.
Geçen hafta başında , Under Armour39 en son giyilebilir teknolojisini açıkladı.

Armour39

atletlerin en çok takip ettikleri değerlerin izlenmesini sağlayan sistem:WILLpower dir. WILLpower Under Armour'un bir atletin çalışması sırasında kendini ne kadar ve nasıl zorlaması gerektiğini 1-10 arasında ölçeklendiren tescilli bir ölçüm sistemidir.Bunu yaparken kalp atım hızı, yakılan kalori değeri, daha önceki çalışmalar ve daha birçok değerleri göz önüne alıyor.
Dokumatik ekranlı giyisiler sadece birkaç yıl uzağımızda
Bu girişimi ile

Nike FuelBand

ve diğer performans izleme sistemleri ile rekabet etmek zorunda.Armour39 hız,yoğunluk,kalp atım oranı,yakılan kalori,önceki peformans kayıtları ve diğer atletik değerleri izleyecek.

Sistem bunu Under Armour "böceği" ve tüm bilgileri toplayan kalp monitörü bulunan bir göğüs kuşağı sayesinde yapar.Bu böcek Armour39 saati veya iOS iPhone uygulamasına bağlanıp bilgileri bu cihazlara gönderebilir.
Maalesef,Armour39 performans monitörü GPS modülüne sahip değil.Bu yüzden düzgün bir koşu rotası izleme işlemi yapamıyor.Günümüz pazarında bu eksiklik koşucuları etkileyen en önemli dezavantajlardan biridir.Koşucular da ürünün muhtemel hedef kitlelerinin büyük kısmını oluşturmaktadır.Ancak ürün neredeyse bir yıl gibi bir süre pil ömrü sağlamaktadır.Bunun yanında şarj edilebilir bir ünite kullanmak yerine pil kullanılması ürünün diğer bir handikapı olarak öne çıkmaktadır.

Yeni Armour39 'un tanıtımı sırasında Under Armour

"I Will"

adını verdikleri reklamlarını piyasaya sürdü.Bu ürün ile giyilebilir teknolojiye doğru çok büyük bir adım atıldığı aşikar. Video öncelikle Armour39 ve göğüs kuşağına odaklanmakla birlikte , dokunmatik kapasiteye sahip giyisi konseptine da bir geçiş yapılmış.

Video ile Under Armour bu giyisiyi sadece bir reklam konsepti olarak değil gerçekten yapılabilir bir giyisi olarak gördüğü ve bunun üzerinde çalıştığı mesajını veriyor.

Blogger (blogspot) kategori sayfaları ekleme (Resimli Anlatım)

Blogger hesabınızdaki bloğunuza

kategoriler

eklemek aslında o kadar da zor değil.Özünde bu iş yayınları etiketleme ile doğrudan alakalı.Eğer yayınladığınız yazılara etiket koymuyorsanız bu şekilde kategorize edemezsiniz.Şimdiye kadar bunu yapmamış bile olsanız şimdi hemen yapabilirsiniz.
Şimdi de kategori sayfamızın nasıl ekleneceğini gösterelim.
1-Blog ana sayfanızdan

sayfalar

kısmına gelin ve

yeni sayfayı

seçin.
Blogger (blogspot) kategori sayfaları ekleme (Resimli Anlatım)
2-Burada

web adresi

kısmını seçiyoruz.
Blogger (blogspot) kategori sayfaları ekleme (Resimli Anlatım)
3-Burada

sayfa başlığı

kısmına sayfamızın ismi ne ise onu yazıyoruz.Ve en önemli kısma geliyoruz.Sayfamızın

linkini web adresi kısmına

yazıyoruz.
http://xmlci.blogspot.com/search/label/Windows?max-result=4 şekindeki bir linkte

dikkat

edilmesi gereken iki husus var.Bu ifadedeki

windows

etiket adı

max-result=4

ise bu etikete sahip en fazla kaç yayın listeleneceğidir.
Blogger (blogspot) kategori sayfaları ekleme (Resimli Anlatım)
4-Bu işlemi istediğimiz etiketler için tekrarladığımızda aşağıdaki şekilde bir listemiz olacaktır.
Blogger (blogspot) kategori sayfaları ekleme (Resimli Anlatım)
5-En son aşama bu

sayfaların yayınlanmasıdır

.Bunun için aşağıdaki resimde gözüken şekilde

sayfaları farklı göster

kısmından sayfanın

üst sekmeler

kısmını seçin ve artık benim bloğumda gördüğünüz gibi sizinde kategorileriniz oldu.Umarım faydalı olabilmişimdir.
Blogger (blogspot) kategori sayfaları ekleme (Resimli Anlatım)

Blogger (Blogspot) yayınlarınıza mutlaka etiket ekleyin

Blogger yayınlarınızın daha fazla

trafik çekmesi

için yapmanız gereken en önemli şeylerden biri de

yayınlarınıza alakalı etiketler

eklemenizdir. Bu hem bloğunuzu

arama motorları

için daha anlaşılır yapacaktır hem de ziyaretçiler aynı etikete sahip yayınları daha rahat bulabilirler.Bu da

ziyaretçinin alakalı içerikler

içinde dolaşması sayesinde sitenizde

daha fazla zaman geçirmesini sağlar

.Ayrıca eğer yayınlarınızı

kategorize

edip ziyaretçilerinize daha fazla seçenek sunmak isterseniz yine etiketler kullanılmalıdır.
Etiket eklemek için...
1-Eğer yeni bir yayın yapacaksanız.Blog anasayfanızdan

yeni yayını

seçin veya
2-Eski bir yayınınıza etiket eklemek için

blog anasayfanızdan kayıtlardan yayının üzerine gelin yayının alt kısmında düzenle linki çıkacaktır

. Buraya tıklayarak yayın sayfanızı açın
3-Aşağıdaki resimde de gözüktüğü gibi sağ kısımda

yayın ayarları

bölümü var.Buradan

etiketler

başlığını seçin ve yayınınızla doğrudan alakalı ifadeleri aralarına , koyarak buraya yazın.Tamamladığınızda

tamamlandı

düğmesine basın.Virgülle ayrılmış her bir ifade yayınınızın etiketi olacaktır.
Blogger (Blogspot) yayınlarınıza mutlaka etiket ekleyin

Windows 8 de başlangıç ekranındaki bir simgeyi kaldırmak için?

Windows 8 başlangıç ekranında bulunan simgelerden birini

kaldırmak

için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
1-

Simgeyi

sağ-tık ile seçin
2-

Ekranın altında

beliren

seçenek kutusunda

beliren

Başlangıç ekranından ayır

tuşuna basın .Böylece simge ekrandan çıkarılmış olacaktır.
Windows 8 de başlangıç ekranındaki bir simgeyi kaldırmak için?

Windows 8 başlangıç ekranındaki simgelerin boyutunu küçülmek/büyütmek için?

Windows 8 başlangıç ekranında bulunan

simgelerin boyutu

sizi rahatsız ediyorsa bu simgelerin boyutlarını

küçültebilir

veya

büyütebilirsiniz

.Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
1-

Simgenin

üzerine sağ-tık yapın

Windows 8 başlangıç ekranındaki simgelerin boyutunu küçülmek/büyütmek için?
2-

Ekranın alt

kısmında beliren

seçenekler çubuğunda

beliren küçük/büyük simgesine basarak simgenizi istediğiniz boyutta kullanabilirsiniz.
Windows 8 başlangıç ekranındaki simgelerin boyutunu küçülmek/büyütmek için?
3-

Sonuç

aşağıdaki gibi olur.Eğer tekrar eski haline getirmek isterseniz.Aynı işlemleri tekrar edebilirsiniz.
Windows 8 başlangıç ekranındaki simgelerin boyutunu küçülmek/büyütmek için?

Windows 8 de başlangıç ekranına yeniden başlat,bilgisayarı kapat ,uyku modu gibi kısayol düğmeleri ekleme

Windows 8 ile gelen en büyük değişikliklerden biri de daha önceki sürümlerde başlat menüsünde bulunan

bilgisayarı kapat,yeniden başlat,uyku moduna al

gibi seçeneklerin olmaması.Bunun yerine bilgisayarı kapatmak için

Charms Çubuğunu

açıp oradan ayarları seçeceksiniz ve daha sonra güç seçeneği ve en sonunda bilgisayarı kapat diyerek gayet uzun bir yolculuğun sonuna gelmiş olacaksınız.İşte bütün bu uzun meşekkatli süreci takip etmek yerine bu işlemleri başlangıç ekranınıza koyacağınız kısayol düğmeleri ile yapabilirsiniz.Bunun için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.
1-Öncelikle

windows tuşu+D

ile masaüstü moduna geçin
2-Burada boş bir alana

sağ-tık>yeni>kısayol komutu

ile aşağıdaki pencereyi açın
Windows 8 de başlangıç ekranına yeniden başlat,bilgisayarı kapat ,uyku modu gibi kısayol düğmeleri ekleme

3-Bu pencerede ok işareti ile gösterilen kısma

shutdown /s /t 0

komutunu girin ve onaylayın
4-Yeni pencereden kısayolumuza bir

isim verin

ve onaylayın.Böylece kısayolu oluşturmuş olduk.
5-Şimdi kısayolun

simgesini değiştirmek

için üzerine sağ tıklayıp simge değiştir seçeneğinden yeni simgeyi seçin.Böylece yeni kısayolumuz oluşmuş oldu.
6-Yeniden Başlat :

shutdown /r /t 0


7-Uyku Modu:

shutdown /h /t 0


8-Kullanıcı Değiştir:

shutdown /l /t 0


9-Aşağıdaki şekildeki gibi kısayollarımızı oluşturduk.
Windows 8 de başlangıç ekranına yeniden başlat,bilgisayarı kapat ,uyku modu gibi kısayol düğmeleri ekleme

10-Şimdi bu kısayol düğmelerine

sağ-tık>Başlangıç ekranına sabitle

adımları ile işlemimizi sonlandıralım.
Windows 8 de başlangıç ekranına yeniden başlat,bilgisayarı kapat ,uyku modu gibi kısayol düğmeleri ekleme

11-Sonuç gayet güzel oldu.Umarım işinize yarar.
NOT:Bu kısayol düğmelerine yanlışlıkla bile basmış olsanız işler ve bilgisayarınız istemediğiniz işler yapabilir.Bu yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

Windows 8 başlangıçta çalışan bir programı iptal etmek için (Resimli anlatım)

Başlangıçta

otomatik olarak çalışan

bazı programlar bizi rahatsız edebilir ve bunları

iptal etmek

isteyebiliriz.Bunun için

Windows 8

de gayet kolay bir yöntem var:Görev yöneticisi penceresi.Daha önceki sürümlerin aksine Windows 8 de görev yöneticisine

Başlangıç seçeneği

eklenmiş.İşte adımlar....
1-

Görev yöneticisini

açın

CTRL+SHIFT+ESC kısayol tuşu

ile de açabilirsiniz. Görev yöneticisi aşağıdaki resimdeki gibi açılacaktır.Detayları görmek için

Diğer Ayrıntılar

kısmı seçilmelidir.
Windows 8 başlangıçta çalışan bir programı iptal etmek için (Resimli anlatım)
2-Buradan

başlangıç

sekmesini seçin.
Windows 8 başlangıçta çalışan bir programı iptal etmek için (Resimli anlatım)

3-Burada bilgisayarınızın

başlangıcında çalışan programlar

listelenmektedir.

İstediğiniz programı

seçip

sağ tık

lama ile açılan menüden

devre dışı bırak

seçeneğini seçin.Artık bu program açılışta bir daha çalışmayacaktır.

Popüler Yayınlar