Java programlama dilinde kontrol ifadeleri

Giriş

Kontrol yapıları, program akışını değiştirmek için kullanılan yapılardır. Yapısal programlama dillerinde program işleyişi ilk satırdan son satıra doğru ilerler ve bu işleyiş sırası, şartlı veya şartsız olarak değerlendirilebilir. İşte; programın işleyiş yönün şartlı veya şartsız olarak değerlendirilmesi işlemine dallanma (branching) denir. Dallanma işlemlerini gerçekleştiren komutlara kontrol komutları denir.[1]
Java da 4 çeşit kontrol yapısı mevcuttur;
  • 1.      Karşılaştırma ifadeleri: if,if-else,switch-case
  • 2.      Döngü ifadeleri:while,do-while,for
  • 3.      dallanma ifadeleri:break,continue,label,return
  • 4.      istisna ifadeleri: try,catch,finally,throw [2]

1-if deyimi ve else blogu

Tüm dillerde olduğu gibi  if yapısının Java’daki kullanımı da son derce önemlidir.Bazen program içerisinde izleyeceğimiz yol dallanmalardan oluşabilir. Bu dallanmalar haliyle farklıdır.İşte bu farklı sonuçlara erişebilmek için if yapısı zorunlu olmaktadır.[3]
Java programlama dilinde kontrol ifadeleri-if yapısı
Şekil 1 If deyimi yapısı

Örnek 1-Dışarıdan girilen sayı 0 dan büyük ise girilen sayının karesini alan programı yazınız
Çözüm:

Algoritması:

1-Başla

2-Sayı gir(sayi)

3-Eğer sayi >0 ise kare=sayi^2

4-Yaz kare’yi

5-Dur

Java Programlama dilinde kodlaması:

import java.util.Scanner;

public class Egerr {   

    public static void main(String[] args) {

       Scanner tara=new Scanner(System.in);

       int sayi;

       double kare;

       System.out.println("Bir sayı giriniz");

       sayi=tara.nextInt();

       if (sayi>0){

       kare=sayi*sayi;

       }

       System.out.println(kare);

    }

}[1]

İf cümleciğini kodumuza uyguladığımızda sadece true  durumlar için değerler üretebiliriz. Ancak bazı şartlarda false durumlar için de değer üretmemiz gerekecektir. İf-else deyimi burada devreye girmektedir.[2]
Java programlama dilinde kontrol ifadeleri- çok seçimli if yapısı

Şekil 2 Çok seçimli if yapısı
Örnek 2-Dışardan girilen nota göre öğrencinin o dersten geçip geçmediğini ekranda gösteren programı yazınız.
Çözüm:
Algoritması:

1-Başla

2-notunuzu giriniz (not)

3-Eğer notunuz 50 den büyük veya eşitse yaz “Geçtiniz”

     Değilse Yaz ”Kaldınız”

4-Dur

Java Programlama dilinde kodlaması:

import java.util.Scanner;

public class not {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner tara=new Scanner(System.in);

        int not;

        System.out.println("Notunuzu Giriniz");

            not=tara.nextInt();

            if(not>=50){

                System.out.println("Geçtiniz");

}

            else{

                System.out.println("Kaldınız");

            }}}

2-Switch Case Yapısı-Çok Seçimli Yapı

Verilen değişkenin değerlerine göre yapılacak farklı işlemlerin seçimlerinde kullanılır. Tam sayıları karşılaştırarak doğru koşulların elde edilmesini sağlar. Doble,Float gibi ondalıklı  veri tipleri veri kayıplarına neden olma ihtimali sebebiyle kullanılmaz. Bu yapıda char,byte ve long değişkenler java tarafından int dönüştürülmektedir. Değişkenlerin hangi aralıkta olduğu (a<5,b<=6 v.b.) incelenemez. Değişkenlere kesin değer atanır. Java switch deyimi ile başlayan cümlelerde sıra ile tüm case bloklarını tarar. Uygun bir case işlemi bulunduğunda çalıştırılır. Her koşuldan sonra break deyimi kullanılmalıdır. Aksi halde sağlanan koşuldan sonraki tüm koşullar java tarafından doğruluğu kontrol edilmeksizin çalıştırılır.(2)
Java programlama dilinde kontrol ifadeleri-switch/case yapısı

Şekil 3 Switch-Case deyimi yapısı
Örnek 3:100 lük sisteme göre girilen başarı notunu harfli sistemde gösteren programı yazınız.
Kriter:Girilen not 90 ve üzeri ise AA,80-90 arası ise BA,70-79 arası ise BB,60-69 arası ise CB,50-59 arası ise CC , 50 den aşağı ise FF şeklinde gösterilecek.
Çözüm:
Algoritması:

1-Başla

2-Başarı notunu giriniz (not)

3-Eğer notunuz 90 ve üzerinde ise “AA”

4-Değilse Eğer Notunuz 80  ile 89 arası ise “BA” yaz

5-Değilse Eğer Notunuz 70  ile 79 arası ise “BB” yaz

6-Değilse Eğer Notunuz 60  ile 69 arası ise “CB” yaz

7-Değilse Eğer Notunuz 50  ile 59 arası ise “CC” yaz

8-Değilse Eğer Notunuz 50  den küçük  ise “FF” yaz

9-Dur
Java  programlama dilinde kodlaması

import java.util.Scanner;

public class Basarinotu {

    public static void main(String[] args) {

       Scanner tara=new Scanner(System.in);

       int not;

       not=tara.nextInt();

       switch(not/10){

           case 10:

           case 9:

               System.out.println("AA");break;

           case 8:

               System.out.println("BA");break;

           case 7:

               System.out.println("BB");break;

           case 6:

               System.out.println("CB");break;

           case 5:

               System.out.println("CC");break;

           default:

               System.out.println("FF");break;               

       }

    }

}(1)

3-For döngüsü

Döngüler  gerçekten diller arasında en çok ihtiyaç duyulan komutlardır. Bir kodun belirli bir kere veya belirli bir şart gerçekleşene kadar işletilmesi gerekebilir. İşte bu tip durumlarda çözüm sadece döngü komutlarıyla gerçekleştirilebilir.Örneğin 30 öğrencisi olan bir sınıfta  öğrencilerin notlarını öğrenmek için 30 satırlık bir kod gerektirirken bunu döngü komutlarıyla tek satırda yapabilmekteyiz.(3)
For döngüsünde , blok içerisindeki kodların en az bir kere işlediği unutulmamalıdır. Ayrıca for döngüsünde döngünün kaç kere tekrarlanacağı bellidir ve bu değer adım değerini bir sayarsak, [bitiş değeri]-[başlangıç değeri] kadardır.(3)

Java programlama dilinde kontrol ifadeleri-for döngüsü

Şekil 4 For döngüsü deyimi yapısı
Örnek 4: 1’den 10’a kadar olan sayıları ekranda gösteren programı for döngüsü ile gerçekleştiriniz.
Çözüm:

public class For {  

    public static void main(String[] args) {

        for(int sayac=1;sayac<=10;sayac++){

            System.out.println(sayac+"\t");       

        }

    }

}(1)

4-While Dögüsü

İf cümleciğinde olduğu gibi koşul sağlandığında true döndürmelidir. Önerme daima doğru olmalıdır. Kod yada kod blokları koşul sağlandığı müddetçe tekrar tekrar çalıştırılır.(2)
Java programlama dilinde kontrol ifadeleri-while döngüsü

Şekil 5 While döngüsü Yapısı

Örnek 5: Rastgele seçilen iki sayının çarpımları tek olan iki sayıyı bulan java programını yazınız.
Çözüm:

import java.util.Random;

public class donguler {

    public static void main(String[] args) {

        int sayi1=0,sayi2=0;

        int carpim=0;

        Random uret= new Random();

        while(true){

        sayi1=uret.nextInt();

        sayi2=uret.nextInt();

        carpim=sayi1*sayi2;

        if(carpim%2!=0)break;

        }

        System.out.println("Dongü bitti..çarpım="+carpim);

    }

}(3)

Do-while Döngüsü

Bu yapı diğerlerinden farklı olarak koşulu döngü sonunda kontrol eder.Yani döngü tamamen kontrol edilene kadar kod bloğu en az bir kere çalıştırılmış olur. Koşul sağlanıyor-true dönüyor ise kod bloğu tekrar çalıştırılır.
Java programlama dilinde kontrol ifadeleri-do/while döngüsü

Şekil 6 Do-While döngüsü yapısı
Örnek 6: Dışarıdan girilen sayı sıfırdan farklı olduğu sürece o sayının karekökünü alan programı yazınız.

Çözüm:

import java.util.Scanner;

public class Karekos {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner tara=new Scanner(System.in);

        int sayi;

        double karekok;

        System.out.println("Programdan çıkmak için 0 giriniz");

        do{

            System.out.println("Sayiyi Giriniz");

            sayi=tara.nextInt();

            karekok=Math.sqrt(sayi);

            System.out.println(karekok);

        }while(sayi!=0);

    }

}(1)

break Deyimi

break deyimi etiketli(labeled) ve etiketsiz (unlabeled) olmak üzere iki farklı şekilde kullanılabilir. Etiketsiz break deyimi, switch/case yapılarında nasıl kullanıldığını görmüştük. Etiketsiz break ifadesi ile koşul sağlandığında switch ifadesinin sonlanmasını sağlıyorduk. Break ifadesini aynı şekilde while,do-while ve for döngülerinden çıkmak için de kullanabiliriz.(1)
Etiketsiz break deyimi ile en içteki while,do-while,for döngüleri sonlandırılırken, etiketli break deyimi etiket hangi döngünün başına konulmuş ise o döngü sistemini sona erdirir.(1)

continue Deyimi

continue deyimi , döngü içerisinde o anki işlemin atlanmasını (göz ardı edilmesi) ve bir sonraki işlemlerden devam edilmesini sağlayan bir komuttur. Continue  deyimide  break deyimi gibi while,do-while ve for döngülerinde etiketli ve etiketsiz olarak kullanılabilir. Etiketsiz continue deyimi en içteki döngü içerisinde etiketsiz olarak kullanılabilir , etiketli continue deyimi ise başına konulduğu döngü yapısını etkiler.(1)

return Deyimi

Bir  fonksiyon veya metottan değer geri döndürür. Ayrıca programdan çıkış için de (void yöntemler için) kullanılabilir.(1)
KAYNAKLAR

1. Çobanoğlu ,B.(2008). Java ile programlama ve veri yapıları. 1.Baskı,Pusula yayıncılık
2. AKALIN,A. (2011).Kim korkar Java’dan. 1.Baskı, Pusula Yayıncılık
3. GERİŞ,K.(2008).Sun Java Eclips.,Palme Yayıncılık

4. Peköz ,N.(2004).Java,1.Baskı,Pusula Yayıncılık

Geniş Dua Kartı-Ey Kalpleri Çeviren Allahım...

Elhamdülillahi rabbil-alemin. Vessalatü vessamu alaresulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain. Ey kalpleri çeviren Allahım, beni ve kalbimi dinin üzerinde sabit kıl. Senin rızana uygun şekilde yaşamayı nasib et. Bizleri biran bile nefsimizle baş başa bırakma.Nefsimizin emrinde gezenlerden eyleme.Ya rabbel-alemin, hakkımızda hayırlı olanı nasib et. İşlerimizi kolaylaştır.Önümüzdeki engelleri kaldır. Bizleri senin rızana uygun işlerde istihdam et. İslam dininin yücelmesinde, insanlığın maddeten ve manen bizleri istihdam eyle. Bütün bunlara bizleri muvaffak kıl.Allahım. Ya rabbi bilmediklerimizi bize bildir. Bildiklerimizle yaşamayı nasib et. Faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden sana sığınırız. Sen bizleri koru Allahım. İlahi;beni,ana babamı, ailemi,evlatlarımı ve iman edenleri cehennem azabından ve dünyadaki kötülüklerden koru.Allahım , bizi Müslüman olarak vefat ettir ve cennette Salihlerde beraber eyle.İmanımızı yok etmeye çalışan şeytana fırsat verme. Şeytana karşı mağlup eyleme. Allahım, günahlara karşı,musibetlere karşı bizlere sabır ver, direnme gücü ver.İbadetleri terk etmeyen,ibadetlere sabırla devam eden kullarından eyle. Bizlere ibadetleri ihsan sırrıyla yapmayı nasib et. İbadetleri bize sevdir Allahım.Ya rabbi . Bizleri iman ve kur’an hizmetlerinden ayırma. Bizleri her zaman senin övdüğün cemaatinle eyle. Kur’an hizmetindeki büyüklerimizi başımızdan eksik etme. Onlara uzun ömür ver. Kur’an hizmetinde bulunan insanlar arasındaki muhabbeti artır. Onların arasına fitne sokma. Onları her türlü fitne ve kötülüklere karşı koru. Onlara hizmet etme aşkı ver. Onlara hizmetle dolu uzun ömür ver. Ecelleri geldiğinde onları şehit olarak yanına al Allahım.Dini için, vatanı ve millet için samimi olarak hizmet edenler üzerinde kurulan tuzakları boz Allahım. Ya rabbi onların önündeki engelleri kaldır, işlerini kolaylaştır.


 Allahım geçmiş ümmetlere merhamet ettiğin gibi bizlerede merhamet et, günahlarımızı bağışla,helak ettiğin milletler gibi bizleride helak etme. Ya rabbi bizlere kaldıramayacağımız yük yükleme. Kaldıramayacağımız yüklerle imtihan etme. İmtihanı kazananlardan eyle. Bizleri başıboş bırakma. Bizlere adaletinle değil rahmetinle muamele et. Bizleri insi ve cinni şeylerin şerrinden koru. Günahlarımızı bağışla. Bizlere ibadet neşesi ver. İçimizi dışımız gibi, dışımızı içimiz gibi eyle. Bizleri söz ve fiil bütünlüğüne muvaffak kıl. Bilerek veya bilmeyerek hata ettiysek bizleri hesaba çekme. Yaptıklarımızdan ötürü yüzümüzü ak et. Bizim Efendimiz(sav) utandırma. Onu ümmetinin yaptıklarıyla sevindir. Dünyada çok çekti ahirette güldür Allahım. Onun şefaatinden bizleri mahrum etme. Ya Rabbi, idarecilerimize basiret ver. Onları adaletten ayırma. Onlara senin rızan istikametinden ayırma. Allahım acizliklten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten akli bedeni gücünü kaybedecek kadar çok yaşlanmaktan, katı kalplilikten, gaflete düşmekten, yoksulluktan, zelil ve miskin olmaktan, sana sığınırız. Fakirlikten, kafir olmaktan yalancılıktan, sapıklıktan, hakikate karşı gelmekten, münafıklıktan, sağırlıktan, dilsizlikten, hastalıklardan, deccalin fitnelerinden, kötü ölümden sana sığınırız. Sen bizleri koru ya Rabbi. Ya Rabbi, kendisiyle dua edildiği zaman kabul ettiğin, kendisiyle istendiği zaman verdiğin, kendisiyle merhamet dilendiği zaman merhamet ettiğin, senin indinde kıymetli olanlar hürmetine dualarımızı geri çevirme. Ahrette bizleri Peygamberimizle beraber haşret. Bütün insanlara hidayet et. AMİN


NOT:Word dosyası aşağıdadır.İndirebilirsiniz.

Popüler Yayınlar